Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaemptyspacess emptyspacess
People will leave you, but that doesn’t mean it is your fault.
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaemptyspacess emptyspacess
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaemptyspacess emptyspacess
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viaemptyspacess emptyspacess

Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.

Reposted fromohhhfuckitt ohhhfuckitt viaemptyspacess emptyspacess
3015 df05 500
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viaemptyspacess emptyspacess
4979 99b3
Reposted fromnyaako nyaako viaemptyspacess emptyspacess
9524 e761 500
Wcale że nie. Nawet tak nie myśl szowinistyczna świnio! Nienawidzę cię. Czekolada. Czemu ty mnie nigdy nie przytulaszzzz... Odgryzę ci rękę. Ukochaj!
Reposted fromraksha raksha viaemptyspacess emptyspacess
2718 4ad8
Reposted fromkotowate kotowate viaemptyspacess emptyspacess
9160 fd90
Reposted fromglasswicc glasswicc viaemptyspacess emptyspacess
rozgość się
przeliteruj kruche kości
sprawdź każde wcięcie
przekartkuj dokładnie
nie pomiń żadnego wersu

tam gdzie widzisz błędy -
dokonaj rozległej korekty
a tam gdzie widzisz braki -
wstaw siebie
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunco unco
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
Reposted fromweightless weightless viakonwalia konwalia
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool via100suns 100suns
(2) tumblr
Reposted fromweightless weightless via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl